• Dansk
 • English

Optimér dine metadata

Når der søges efter forskningsartikler i internationale databaser og Google Scholar, søges der oftest i og relevansvurderes ud fra metadata – dvs. titel, abstract, emneord, og ikke i fuldtekst. Derfor er det også vigtigt, at disse elementer er velovervejede.  

Tidsskrifter har forskellige krav, så sørg som udgangspunkt for at gennemgå disse, når du ønsker at få en artikel optaget i et konkret tidsskrift (’Author guidelines’). 
 

Valg af titel  

En titel er som regel første tærskel ved relevansvurdering og skal derfor gerne fange læserens opmærksomhed og introducere din hovedpointe.  

 • Titlen skal gerne kort og præcist afspejle hvad artiklen omhandler.  
 • Medtag om muligt artiklens kernebegreber i titlen, da der så er større sandsynlighed for at den bliver vist i en søgning, hvis der søges på disse ord i en base/søgemaskine. 
 • Hav målgruppen for øje. Hvad ville de blive ’indfanget’ af og finde interessant? Titlen skal give læseren et præcist billede af artiklen - og motivere den ’rigtige’ læser til at fortsætte med at læse hele artiklen. 
 • Valg af ’fængende’ versus mere beskrivende titel afhænger i nogen grad af traditionerne indenfor fagområdet. Hvis de forskningsartikler, du orienterer dig indenfor i dit område, benytter sig af fængende titler og brug af spørgsmålstegn i titlen, kan du sandsynligvis gøre det samme. 
 • Undlad som udgangspunkt at bruge forkortelser i titlen medmindre det er meget velkendte som WHO, DNA mm. 
 • Artikler hvor et konkret land nævnes i titlen, givere færre citationer.  


Abstract 

Hovedformålet med et abstract er at hjælpe læseren med at beslutte, om hele artiklen skal læses eller ej. Derfor skal det indeholde essensen af ​​artiklens indhold og bør bestå af fire grundlæggende dele: 

 • Baggrund: Hvad er dit forskningsspørgsmål og hvorfor er det vigtigt? 
 • Metode: Hvordan har man indsamlet data? 
 • Fund: Hvilke resultater har man fundet frem til?  
 • Konklusion: Hvad er hovedbudskabet, dvs. hvad kan konkluderes ud fra ovenstående? 

Disse dele bliver på engelsk også kaldt IMRaD-elementer: Introduction, Methods, Results, and Discussion.  

Nogle tidsskrifter anvender ustrukturerede abstract, andre strukturerede, dvs. hvor abstractet er opdelt i afsnit med underoverskrifter som ’Baggrund’, ’Metode’ osv. 

Husk: 

 • Undlad at gå for meget i detaljer og fremhæv i stedet de vigtigste pointer. 
 • Brug terminologi, der normalt anvendes i fagfeltet, når der søges på emnet. 
 • De essentielle termer for artiklen må gerne skrives flere gange i abstractet, da det øger sandsynligheden for at artiklen rankeres højere i et søgeresultat. 
 • Et abstract er normalt på 150-250 ord. Følg altid tidsskriftets krav. 
 • Det er en god idé at få kollegial feedback. 


Emneord / keywords  

Keywords er de termer og sætninger, der repræsenterer hovedemnerne i artiklen, og som dermed giver læseren en klar idé om hvad artiklen indeholder. Og så medvirker de ikke mindst til at gøre artiklen søgbar ud fra de vigtigste termer – og dermed mere synlig. 

Husk: 

 • Brug ikke emneord der er for brede eller for smalle. 
 • Tænk på hvilke emneord dine potentielle læsere vil anvende når de søger på din artikels emne. 
 • Brug aldrig emneord, der ikke matcher din artikels emne. Dukker din artikel op i en søgning, hvor den ikke passer ift. emnet der søges på, er det irriterende støj. 
 • Dine emneord kan (og bør generelt) indeholde en blanding af enkelte ord og korte fraser. Normalt er disse ikke mere end 3-4 ord lange, men der er ingen officiel grænse. 
  (F.eks.: Outdoor learning; School-based outdoor education; School-based health promotion; Udeskole; Well-being) 
 • Afprøv dine valgte emneord i en søgning i Scholar og databaser for at se om der kommer artikler frem, der emnemæssigt lægger sig op ad din artikel. Det vil også give inspiration til evt. nye emneord, f.eks. relevante synonymer. 


Kilder

Eva, K. W. (2013). Titles, abstracts and authors. I G. M. Hall (Red.), How to Write a Paper (5. udg., s. 33-41). John Wiley & Sons.   

Mukhtiar, B. (2018) Choosing the Right Title and Keywords for a Scientific Article. I Scientific Writing: A Guide to the Art of Medical Writing and Scientific Publishing (pp.125-134). Med-Print Services. 

Oermann, M. H. & Murphy, B. (2018). Selecting Keywords for your Manuscript. Wiley Online Library.  
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1750-4910.2018.tb00025.x   

University Library Jönköping University. (u.å.). Optimize your metadata.  
https://guides.library.ju.se/c.php?g=657658&p=4629486