Gå til hoved indhold

Principper for materialevalg

UCN Biblioteks primære funktion er at give studerende, kursister, undervisere samt øvrige ansatte på UCN adgang til relevant information og viden gennem brugervenlige systemer, vejledning samt undervisning.

Vi dækker følgende fagområder: Pædagogik, Sundhed, Business og Teknologi.

Derudover understøtter vi UCN’s forsknings- og udviklingsaktiviteter.


UCN Biblioteks materialevalg og materialeindkøb understøtter bibliotekets primære funktion med udgangspunkt i:

Principper for anskaffelse af materialer

Materialer forstås som fysiske materialer, som er tilgængelige via bibliotekets afdelinger, samt elektroniske materialer, som er tilgængelige via ucnbib.dk. UCN Bibliotekets materialesamling skal afspejle bredden og mangfoldigheden i UCN’s aktiviteter.

Dette sikres ved, at vores materialevalg tager udgangspunkt i følgende principper:

 • Der indkøbes materialer til fagområderne pædagogik, sundhed, business og teknologi. Samlingerne på de lokale afdelinger afspejler de fagområder, der er repræsenteret på de enkelte adresser.
 • Samlingen understøtter bredden i UCN’s aktiviteter: Grunduddannelse, efter- og videreuddannelse, kursusvirksomhed samt forskning og udvikling.
  Der vil være et særligt fokus på at sikre adgang til forskningsbaseret litteratur.
 • Vi har fokus på vores digitale materialesamling, som er tilgængelig via ucnbib.dk. Konkret udmønter det sig i, at vi overvejer at købe elektroniske materialer frem for trykte, hvor det er muligt i forhold til økonomi, brugervenlighed m.m.
 • Vores materialeindkøb understøtter internationalisering i UCN. Vi indkøber derfor både dansk, nordisk og engelsksproget litteratur.
 • Vi er opmærksomme på særlige karakteristika og faglige traditioner indenfor de forskellige fagområder.


I UCN Biblioteket arbejder vi aktivt med at kvalificere vores materialevalg ved at holde os orienteret om nye udgivelser, nye uddannelser, nye fokusområder og forskningsområder. Dialogen med undervisere, studerende, forskere m.m. har høj prioritet, og vi opfordrer vore brugere til at komme med ønsker til indkøb. Ønsker vil blive vurderet ift. bibliotekets eksisterende materialesamling samt ift. den økonomiske ramme.

De trykte materialer er placeret på forskellige adresser, men skal ses som én materialesamling. Trykte materialer cirkulerer effektivt og hurtigt mellem biblioteksafdelingerne, og der foregår en tæt sparring og koordinering mellem bibliotekets afdelinger om indkøb af materialer.

Vi tilstræber, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel, når vi indkøber materialer til biblioteket. Ved særligt efterspurgt litteratur kan vi dog ikke altid imødekomme efterspørgslen fuldt ud, hvilket i perioder kan betyde længere ventetid.

Biblioteket tilpasser løbende materialebestanden efter brugernes behov samt aktualitet og relevans. Konkret udmønter det sig i kassationsrunder, hvor f. eks. forældede og nedslidte materialer, overskydende eksemplarer, gamle udgaver osv. kasseres. Kasserede materialer tilbydes ansatte og studerende.

Biblioteket deltager i det nationale lånesamarbejde, og vi bestiller gerne materialer hjem fra andre biblioteker i ind- og udland til studerende og ansatte i UCN. Vi vurderer løbende, hvornår det er mest hensigtsmæssigt, at biblioteket indkøber det ønskede materiale frem for at skaffe det fra et andet bibliotek.

UCN Biblioteks deltagelse i det nationale lånesamarbejde betyder, at biblioteket også låner materialer ud til andre biblioteker, både i Danmark og i udlandet.

Særligt om anskaffelse af nye licenser/e-ressourcer

E-ressourcer kan bl.a. tilgås på www.ucnbib.dk under 'E-ressourcer'. I det nedenstående omtales de som licenser.

Definition

Biblioteket abonnerer og betaler for licenserne, som stilles gratis til rådighed for studerende og ansatte ved UCN.

De er herudover kendetegnede ved at de:

 • Tegnes i løbende abonnement
 • Tilgås digitalt med adgangsstyring
 • Kan bruges af flere brugere på samme tid

Indhold kan være:

 • Videnskabelige artikler i fuldtekst
 • Nyhedsportaler
 • Virksomheds- og markedsanalyser
 • Standarder
 • Statistik
 • Lovstof

Indhold kan som udgangspunkt ikke være:

 • Undervisningsportaler/materialer

Her er ansvaret placeret hos de enkelte uddannelser/undervisere.

Ved anskaffelse af nye licenser tages stilling til følgende:

Økonomi Økonomi

En forudsætning for at kunne anskaffe en ny licens er, at den overordnede økonomiske ramme er på plads.

Pris Pris

Det vurderes, om prisen på licensen er acceptabel i forhold til forventet brug.

Indhold Indhold

Det vurderes, om indholdet i licensen tilføjer noget nyt til den allerede eksisterende licensportefølje.

Målgruppe Målgruppe

Målgruppen for licensen kan være studerende fra de fire faglige områder: teknologi, business, sundhed og pædagogik. Det kan ligeledes være ansatte fra grunduddannelser, Efter- og videreuddannelse samt Forskning og Udvikling.

Brugervenlighed Brugervenlighed

Det skal altid overvejes, hvor brugervenlig en licens er, og hvor enkel den dermed er at formidle til brugerne.

Adgang Adgang

Som udgangspunkt skal en licensudbyder kunne tilbyde licensadgang via IP-adresse (på campus) med mulighed for fjernadgang (uden for campus). I nogle tilfælde vil der være adgang med password, som administreres og tilgængeliggøres via Intranet. Biblioteket påtager sig ikke en opgave med at administrere personlige adgange til licenser.

Ønske om ny licens

Hvis du, som ansat eller studerende, har et ønske om en ny licens, kan du henvende dig til biblioteket. Som udgangspunkt tegnes nye licenser i efteråret.